Tin nghiệp vụ
Đoàn kiểm tra-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng
9/23/2020 1:35:13 PMThực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định kiểm tra số 67/QĐ-VKS-TTra ngày 07/9/2020 kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước, của ngành Kiểm sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng.

Đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt, chỉ đạo công tác kiểm tra

Sáng ngày 16/9/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng, Đoàn kiểm tra đã tiến hành triển khai và công bố Quyết định kiểm tra số 67/QĐ-VKS-TTra ngày 07/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc đồng chí Vũ Tiến Quân - Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra, đồng thời phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đoàn kiểm tra, nêu rõ yêu cầu, thời gian và phương pháp làm việc của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Phan Vũ Trang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng báo cáo đoàn kiểm tra

Đồng chí Phan Vũ Trang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thay mặt đơn vị được kiểm tra, báo cáo tình hình chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước, của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thời điểm từ 01/12/2018 đến ngày 31/8/2020.

Đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt, chỉ đạo công tác kiểm tra phải bám sát Quyết định và nội dung Kế hoạch kiểm tra đã được lãnh đạo Viện phê duyệt. Hoạt động của Đoàn kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra và yêu cầu đơn vị được kiểm tra phối hợp cung cấp sổ sách, tài liệu, bố trí cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng từ ngày 16/9/2020 đến ngày 18/9/2020./.

Vũ Tiến Quân- Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan