Thông báo
Thông báo về việc thanh toán tiền nhuận bút 2018
3/15/2019 10:25:11 AMBan biên tập Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Thái Bình thông báo: Hiện nay đã có kinh phí thanh toán cho các công tác viên có tin bài viết được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Đề nghị các cá nhân, đơn vị có tên trong danh sách nêu trên đến nhận tiền nhuận bút tại Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình ( Đồng chí Giang- Thủ quỹ)