Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đầu xuân và ký kết Giao ước thi đua năm 2020
1/31/2020 2:26:33 PM Ngày 30/01/2020 (tức ngày mùng 6 Tết nguyên đán Canh Tý), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu xuân và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Viện trưởng Lại Hợp Mạnh đã thông báo chung về tình hình đón tết nguyên đán Canh Tý của tỉnh và của ngành Kiểm sát Thái Bình, thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết, kết quả công tác của ngành kiểm sát Thái Bình, cũng như những yêu cầu trong các ngày sau tết và những tháng đầu năm.  Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn cơ quan, thông qua dự thảo nội dung giao ước thi đua năm 2020, xin ý kiến hội nghị trước khi tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh năm 2020.

Đồng chí Viện trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua

Bản giao ước thi đua năm 2020 bao gồm các nội dung cơ bản là:

1. Toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 là “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả” và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2020 làChủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thao yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Thực hiện sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2020”.

Toàn thể đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

2. 100% đoàn viên Công đoàn nắm chắc quy chế, quy định của ngành; thực hiện nghiêm túc đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề ra. Quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc  Nghị quyết Trung ương ; các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội; tích cực tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và xây dựng nông thôn mới.

3. Ban Chấp hành Công đoàn, các tổ công đoàn tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động để phát huy sức mạnh của tập thể, sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công đoàn; kịp thời quán triệt, triển khai tới đoàn viên công đoàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quy chế, quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác công đoàn năm 2020.

4. Bằng nhiều biện pháp, tạo điều kiện về mọi mặt và phát huy quyền dân chủ để cán bộ, công chức, người lao động cơ quan biết và tham gia kiểm tra, giám sát các công việc, các hoạt động của cơ quan, của công đoàn; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các quy định của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Công đoàn Viên chức tỉnh bảo đảm đúng nguyên tắc, mục đích, phạm vi và nội dung góp ý.

5. Chủ động tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tham gia và thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về điều kiện làm việc, thời gian lao động và các chế độ nghỉ, tiền lương, khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của ngành để cán bộ, công chức, người lao động phấn khởi, tin tưởng, yên tâm công tác.

6. Ban Chấp hành Công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Phòng trực thuộc và Chi hội Luật gia, Hội khuyến học đẩy mạnh phong trào tự giác nghiên cứu, học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp và “Ngày pháp luật”, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

7. Duy trì và đổi mới việc tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ, công chức, người lao động và tạo không khí sôi nổi thường xuyên trong cơ quan; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao để tham gia Hội diễn văn nghệ, thể thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình và các ngày lễ lớn của dân tộc. Tích cực tập luyện để hướng tới các phong trào văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

8. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tích cực thực hiện nếp sống văn hóa theo quy định của địa phương, của cơ quan, quy định của công đoàn; thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

9. 100% đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 21-CT/TU của Tỉnh ủy Thái Bình khi tham gia giao thông;  giữ gìn môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp; không có khói thuốc lá; nâng cao chất lượng hoạt động của Nữ công cơ quan với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; không có đoàn viên nào vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. 100% đoàn viên công đoàn đoàn kết, thống nhất, cùng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

10. Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và tập thể Ban Chấp hành Công đoàn thống nhất xây dựng Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020.

Tại buổi gặp mặt đầu xuân và ký giao ước thi đua, đồng chí Viện trưởng Lại Hợp Mạnh, thay mặt tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chúc tết cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay sau kỳ nghỉ tết và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Viện trưởng phát động phong trào thi đua

Trong không khí gặp mặt đầu xuân Canh Tý, triển khai ký kết giao ước thi đua là động lực để mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, người lao động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh năm 2020.

Phạm Thị Thu Hà

Tin liên quan