Đảng, Đoàn thể
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ; chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
3/16/2020 3:14:56 PMĐể thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; đồng thời tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian qua, với sự quyết liệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 13/12/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36-KH-ĐU về tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022. Để tiến hành Đại hội các chi bộ theo đúng các bước quy trình Đại hội, công tác chuẩn bị Đại hội là quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lựa chọn Chi bộ 4 (Văn phòng tổng hợp) là chi bộ được tiến hành Đại hội điểm. Ngày 15/02/2020, chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức Đại hội điểm với sự tham gia của Ban Thường vụ Đảng ủy, 11 Bí thư chi bộ trực thuộc. Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ đã tổ chức cho Bí thư các chi bộ cùng dự để rút kinh nghiệm chung.

Song song với công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ, việc tổ chức kiện toàn tổ chức các chi bộ cũng được tiến hành sáp nhập ngay sau khi có thông báo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chỉ đạo tại Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019, Quyết định số 29/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo đó thực hiện sáp nhập 08 đơn vị cấp phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành 04 đơn vị cấp phòng, bảo đảm tinh gọn, đầu mối. Kể từ ngày 15/02/2020 cơ cấu tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình còn lại 08 đơn vị cấp phòng thay vì 12 đơn vị cấp phòng như trước đây.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội các chi bộ cơ sở trực thuộc, ngay sau khi sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiện toàn, thành lập 08 chi bộ (tương ứng với 08 đơn vị cấp phòng) trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, gồm:

1. Chi bộ 1 (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ);

2. Chi bộ 2 (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội);

3. Chi bộ 3 (Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp).

4. Chi bộ 4 (Văn phòng tổng hợp);

5. Chi bộ 5 (Phòng Tổ chức cán bộ);

6. Chi bộ 6 (Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật);

7. Chi bộ 7 (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự);

8. Chi bộ 8 (Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án).

Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao toàn diện, ngay sau khi sáp nhập 08 chi bộ thành 04 chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời kiện toàn, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy các chi bộ mới sáp nhập. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Các chi bộ đã làm tốt các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội: Xây dựng báo cáo chính trị tại Đại hội, báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng kịch bản Đại hội….giúp cho việc tổ chức Đại hội các chi bộ thành công tốt đẹp.

Kết thúc ngày 28/02/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình có 08/08 (100%) chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và thời gian kế hoạch Đại hội chi bộ sớm hơn so với yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra 20 ngày. Đại hội các chi bộ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm các bước quy trình đại hội theo quy định của đảng. Bí thư, Phó Bí thư, Ban chi ủy chi bộ mới được kiện toàn đều bảo đảm cơ cấu theo quy định, đủ tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Thành công của Đại hội các chi bộ trực thuộc tạo cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

Ngay sau khi Đại hội các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội thành công, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cá nhân Ban Thường vụ, Đảng ủy viên làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, dự kiến tổ chức trước 25/4/2020, sớm hơn so với kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu 01 tháng.

 Kết quả trên được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, đánh giá, ghi nhận, biểu dương tinh thần chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cá nhân Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ đã có nỗ lực, quyết tâm cao trong việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Hy vọng rằng, tới đây với sự trách nhiệm cao của tập thể, cá nhân lãnh đạo cấp ủy đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ, hình ảnh đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

 Phạm Thị Thùy - Chi bộ 5