Đảng, Đoàn thể
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
11/17/2020 10:28:13 AMĐảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 8 Chi bộ, có 61 đảng viên, chiếm 87% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; Ban Chấp hành Đảng bộ gồm có 9/9 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 01 Ủy viên). Trong số 61 đảng viên có 56 đồng chí có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 92%), 17 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị (chiếm 27,8%), 28 đồng chí có trình độ lý luận trung cấp chính trị (chiếm 45,9%). Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan gồm: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh uỷ Thái Bình, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tố tụng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó nhiều năm liền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Để có được kết quả đó, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Đảng bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết, Chỉ thị của đảng, nhất là các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm , theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập làm theo Bác và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả và định kỳ hằng tháng tự kiểm điểm kết quả thực hiện trước Chi bộ. Đảng ủy đã kết hợp đánh giá kết quả, triển khai nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào nề nếp. Đảng ủy, các Chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tích cực hưởng ứng với tinh thần tự giác cao. Đảng bộ luôn động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực viết các tin, bài về gương người tốt, việc tốt đăng trên các trang thông tin của Ngành và địa phương; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Đảng, thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về  “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội và theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các Chi bộ tích cực quán triệt, tuyên truyền các thông tin chính thống, định hướng các thông tin tích cực, những thông tin nên và không nên chia sẻ trên mạng xã hội, nhiệm vụ cần thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, ngăn chặn và phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Trước áp lực công việc nặng nề và môi trường dễ phát sinh tiêu cực, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên khi thực thi nhiệm vụ phải luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, công tâm và thái độ kiên quyết đấu tranh với mọi tội phạm bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước.

Để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đi vào thực chất, hiệu quả. Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế cho cán bộ, đảng viên, xem xét xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho đảng viên, công chức. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị cho cán bộ, đảng viên kiến thức lý luận, góp phần khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt việc học tập lý luận chính trị, quan tâm bồi dưỡng các chuyên đề gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thường xuyên nắm bắt xu thế để có sự đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, bám sát những vấn đề cơ bản, mang tính thời sự, sát thực tế cuộc sống, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với củng cố, xây dựng đảng, chống tham nhũng, lãng phí, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Chú trọng giáo dục truyền thống cho mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó bồi dưỡng thêm niềm tin lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, gắn bó trách nhiệm của cá nhân với việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, tư duy năng động sáng tạo, biết chủ động và giải quyết các vấn đề nảy sinh do thực tế đặt ra, không rập khuôn, máy móc, giáo điều; có ý thức xây dựng đoàn kết trong Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, đề xuất, bày tỏ chính kiến riêng, thảo luận, tranh luận trong tổ chức. Thường xuyên giữ nghiêm kỷ luật Đảng và tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và cam kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Chi ủy phải theo dõi hoạt động của đảng viên, lắng nghe ý kiến của quần chúng và đảng viên, nắm bắt tư tưởng và giải quyết kịp thời những phát sinh gây mất đoàn kết nội bộ. Xây dựng mối đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của Đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh thời gian tới sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Kiểm sát Thái Bình có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Phạm Việt Hưng-Trưởng phòng 15 VKSND tỉnh Thái Bình