Thanh tra - Khiếu tố

Thanh tra - khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Đơn vị Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-VKSTC ngày 31 tháng...