Thông báo

Thông báo về việc tiếp tục tiếp công dân

Thông báo về việc tiếp tục tiếp công dân

Công văn về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19

Công văn về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị số 05 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Chỉ thị số 05 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Công điện khẩn số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Công điện khẩn số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Công văn triển khai thực hiện dán mã QR-code tại các địa điểm công công trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn triển khai thực hiện dán mã QR-code tại các địa điểm công công trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

CV về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

CV về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công điện khẩn số 05 của UBND tỉnh Thái Bình

Về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-15

Công văn tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Công văn tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sơ tuyển vào vào Trường Đại học kiểm sát năm 2021

Kế hoạch sơ tuyển vào vào Trường Đại học kiểm sát năm 2021

Tài liệu tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin

Tài khoản đăng nhập: Tên người dùng vksnd.thaibinh@gmail.com; Mật khẩu: vksndthaibinh (hoặc trên website của VKSND Tối cao "chuyên mục Công tác thống kê và CNTT") ...

Thông báo tuyển nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ

Thông báo tuyển nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ

Công văn triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Công văn triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ

Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ

Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

1