Thông báo

Thông báo về việc phân công thành viên Ban tuyên truyền phụ trách

Thông báo về việc phân công thành viên Ban tuyên truyền phụ trách

Triệu tập Hội nghị ngày 10/3/2020

Triệu tập Hội nghị ngày 10/3/2020

Quyết định về việc thành lập, kiện toàn các ban

Quyết định về việc thành lập, kiện toàn các ban

Sát nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng VKSND tỉnh

Sát nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng VKSND tỉnh

Công văn tham gia cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND

Công văn tham gia cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND

Kế hoạch xuất bản cuốn "Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình 1960-2020

Kế hoạch xuất bản cuốn "Lịch sử ngành Kiểm sát Thái Bình 1960-2020

Công văn về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Công văn về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân

Công văn về công tác tuyên truyền

Công văn về công tác tuyên truyền

QĐ ban hành quy định tạm thời về giày, dép, thắt lưng, áo mưa, bít tất và cặp đựng tài liệu

QĐ ban hành quy định tạm thời về giày, dép, thắt lưng, áo mưa, bít tất và cặp đựng tài liệu

Triển khai các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành

Triển khai các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành

Công văn về việc theo dõi phiên tòa trực tuyến liên ngành

Công văn về việc theo dõi phiên tòa trực tuyến liên ngành

Mời tài trợ xây dựng phòng truyền thống Trường Đại học Kiểm sát

Mời tài trợ xây dựng phòng truyền thống Trường Đại học Kiểm sát

Hưởng ướng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV- 2019

Hưởng ướng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV- 2019

1