Thông tin tuyên truyền
VKSND huyện Hưng Hà thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2017-2018:
11/14/2018 4:01:21 PMThực hiện Quyết định số 795-QĐ/HU, ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà, ngày 12/11/2018, Đoàn kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà do đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Huyện ủy làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2017-2018 đối với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà.

 Đoàn kiểm tra đã nghe Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban chi ủy VKSND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2017-2018.

Theo báo cáo, Ban Chi ủy Chi bộ VKSND huyện luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định thành công nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Chính vì thế, thời gian qua, Ban Chi ủy Chi bộ VKSND huyện đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Chi ủy Chi bộ đã tích cực phối hợp với Đảng bộ huyện tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị, quán triệt, triển khai các quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII như: Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khoá XII... đến các đảng viên trong đơn vị để thống nhất nhận thức và thực hiện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đơn vị đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả, thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Ngay từ đầu năm công tác, 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên phải xây dựng kết hoạch, đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; cam kết thực hiện Chỉ thị 05 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân; cam kết thực hiện chỉ thị 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc không uống rượu bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe... Bên cạnh đó, đơn vị luôn giữ gìn sự đoàn kết, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác của đơn vị. Chủ động, tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và nội vụ, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc các vi phạm xảy ra; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm…

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự những kết quả mà Chi bộ VKSND huyện đã đạt được trong thời gian qua, sự nỗ lực của Ban Chi ủy Chi bộ VKSND huyện đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho Đoàn kiểm tra của Huyện ủy. Đồng chí nêu rõ, thời gian qua, Ban Chi ủy VKSND huyện  đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; từ đó đảm bảo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực nhiều mặt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và về phát huy vai trò của Nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong công tác phối hợp.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Chi ủy Chi bộ VKSND huyện cần tập trung triển khai khắc phục một số tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu lên, trong đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ cho toàn bộ công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới với bản lĩnh, sự dũng cảm để thực sự là chỗ dựa của công lý, tạo sự tin cậy với nhân dân xứng đáng với lời dạy của Bác “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”. Bên cạnh đó, Ban Chi ủy Chi bộ và toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ cần chủ động phòng ngừa, đề cao trách nhiệm trong thực hiện 27 biểu hiện của 03 vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), quan tâm đến công tác xây dựng đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời với việc nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc hoàn thiện thể chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở những nội dung đã kết luận và những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Nguyên Hưng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hưng Hà thay mặt Chi bộ tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra và cam kết Ban Chi ủy VKSND huyện sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra trong thời gian tới./.

Lan Phương - VKSND huyện Hưng Hà