Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm tra việc triển khai công tác Kiểm sát năm 2021 tại các VKSND cấp huyện, thành phố
3/15/2021 8:19:41 AMThực hiện Công văn số 609/VKSTC-VP ngày 23/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 15/KH-VKSTB ngày 02/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác năm 2021. Trong 02 ngày 10 và 11/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát tại 08 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố.

Với mục đích kiểm tra việc triển khai Kế hoạch công tác của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, kết quả công tác Quý I/2021 để đánh giá đúng, thực trạng, chất lượng hiệu quả việc xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021, kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kết luận thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành, những kết quả đã đạt được, những việc chưa  làm được trong Quý I/2021 của từng đơn vị, kịp thời nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của từng đơn vị để từ đó đề ra các biện pháp chỉ đạo, khắc phục nhằm thực hiện có chất lượng hiệu quả chỉ thị, kế hoạch, chương  trình công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát Thái Bình.  

Các đoàn kiểm tra do 01 đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trưởng đoàn, các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là thành viên đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý và các tài liệu liên quan của từng đơn vị, một số đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với cấp ủy địa phương, các cơ quan tư pháp cùng cấp để nắm bắt tình hình về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các đơn vị và công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sau thời gian 1/2 ngày làm việc, các đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo kết quả kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 đối với các đơn vị, trong đó ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai Kế hoạch chương trình công tác, những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra trong những năm trước đã được các đơn vị cơ bản khắc phục, đã kịp thời sửa chữa, bổ sung những hạn chế, thiếu sót trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đã được chỉ ra trong Thông báo số 54/TB-VKSTB ngày 08/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; công tác kiểm sát Quý I/2021 bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, đây là những tiền đề rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021.  Cùng với kết quả đã đạt được, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại  mà nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa cao, một số lãnh đạo các đơn vị chưa thực sự sát sao với công việc. Đoàn kiểm tra yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ; cán bộ Kiểm sát viên cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tích cực, chủ động cập nhật những quy định mới của pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, vi phạm; tích cực học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Sau khi nghe dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra, các đơn vị đều nhất trí nội dung kết luận của đoàn và Thủ trưởng các đơn vị tiếp thu và sẽ có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. 

Việt Hưng- Phòng 15 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  

 

Tin liên quan