Đảng, Đoàn thể
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015-2020
7/10/2019 1:43:57 PMPhát triển Đảng viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tính tất yếu, yêu cầu cũng như phương châm của công tác phát triển Đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 21/1/2000 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”.

Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của lực lượng Đảng viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Tiền Hải, của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) về công tác xây dựng Đảng. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị như Đoàn Thanh niên, Công đoàn … nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ Đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Chi bộ.

Đ/c Phạm Thanh Hải- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Ngay đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng viên, theo đó các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng quần chúng đang sinh hoạt trong tổ chức của mình, trên cơ sở đó lựa chọn, giới thiệu những quần chúng có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, có trí thức và năng lực công tác, đặc biệt là có ý thức, trách nhiệm trong công việc và các phong trào thi đua đến Chi bộ để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.  Với phương châm “ít nhưng tinh còn hơn nhiều nhưng rỗng” việc xét kết nạp Đảng viên của Chi bộ kiên quyết không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng.

Do làm tốt công tác này, trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã bồi dưỡng, chọn cử 07 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, chất lượng nguồn quy hoạch kết nạp Đảng đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đã kết nạp được 06 Đảng viên mới. Đảng viên sau khi kết nạp, Chi bộ đã kịp thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, hướng dẫn trong thời gian dự bị đồng thời cử tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Huyện ủy tổ chức; thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 06 Đảng viên dự bị có đủ điều kiện. Đến nay Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã có 15 Đảng viên chiếm 83,3% trong tổng số cán bộ trong đơn vị. Đội ngũ Đảng viên đặc biệt là Đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao; hàng năm các Đảng viên của Chi bộ đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ thực hiện nghi thức Chào cờ tại Lễ kết nạp Đảng viên

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đặc biệt là phát triển Đảng viên mới trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải luôn được Huyện ủy Tiền Hải đánh giá công nhận là Chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ VKSND huyện Tiền Hải