Tin nghiệp vụ
Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, năm 2019 của Ngành kiểm sát tỉnh Thái Bình
12/26/2019 3:19:51 PM Trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, giúp những người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em … bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ công lý, công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc trợ giúp pháp lý nên Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Bình đã triển khai, quán triệt đầy đủ các Luật, văn bản có liên quan về công tác trợ giúp pháp lý đến các đơn vị trong Ngành kiểm sát tỉnh Thái Bình để nghiên cứu, tổ chức thực hiện như: Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT ngày 29/6/2018 của Liên ngành tư pháp Trung ương quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Kế hoạch số 161/KH-VKSTC ngày 18/9/2019 của VKSND tối cao, triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT ngày 29/6/2018; Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPH/STP-CA-VKSND-TAND ngày 12/12/2018 của Liên ngành tư pháp tỉnh Thái Bình về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đảm bảo tất cả các trường hợp được trợ giúp pháp lý phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 960/VKSTB-P8 ngày 10/9/2018, chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Kết quả, năm 2019, toàn ngành Kiểm sát Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Tỉnh Thái Bình thực hiện trợ giúp pháp lý 80 vụ, việc với tổng số người được trợ giúp pháp lý là 88 người trong lĩnh vực hình sự và dân sự. Việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng đều được các đơn vị thực hiện kịp thời, đầy đủ khi Trung tâm trợ giúp pháp lý cử Trợ giúp viên, luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng; tạo thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cũng còn những khó khăn, hạn chế; đó là: Số vụ việc, số người trợ giúp pháp lý chưa nhiều do các đối tượng được trợ giúp pháp lý chưa hiểu hết, chưa thật tin tưởng về công tác trợ giúp pháp lý miễn phí nên không yêu cầu được trợ giúp; Công tác tuyên truyền về trợ giúp pháp lý của các cấp, các ngành chưa được thường xuyên, sâu rộng; Số ít cán bộ trong các cơ quan tố tụng chưa làm hết trách nhiệm thông báo, giải thích, hướng dẫn cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý cho cá nhân họ…

         Để công tác trợ giúp pháp lý được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả sâu rộng trong thực tiễn;Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kiến nghị Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Bình cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT của các cơ quan tiến hành tố tụng ở cả hai cấp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, những quan điểm chưa thống nhất trong việc xác định đối tượng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về trợ giúp pháp lý; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tố tụng hai cấp tỉnh Thái Bình để nâng cao số lượng, chất lượng vụ, việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC./.

 Tin bài: Lê Thị Hiên – Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan