Thông tin tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình xây dựng Chương trình công tác kiểm sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3/11/2021 4:15:18 PMCuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 là một sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước và địa phương trong bối cảnh đất nước thế và lực đang đi lên, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; đây là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ủy ban bầu cử; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 09/KH-VKSTB ngày 08/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác kiểm sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã xây dựng Chương trình công tác kiểm sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập " Tổ công tác kiểm sát phục vụ bầu cử " gồm đồng chí Viện trưởng trực tiếp phụ trách, 03 đồng chí Phó Viện trưởng, 06 đồng chí Kiểm sát viên; có nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, các khiếu nại, tố cáo về các hoạt động liên quan đến bầu cử; kịp thời thông tin, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Thường trực thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố để chỉ đạo, giải quyết và trực tiếp tham gia giải quyết các vụ, việc phát sinh thuộc thẩm quyền. Đồng chí Viện trưởng trực tiếp tham gia Ban bầu cử thành phố Thái Bình thành lập để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, được  phân công  trực tiếp phụ trách phường Bồ Xuyên, tổ công tác kiểm sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của đơn vị.

Trong không khí phần khởi thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của toàn ngành Kiểm sát Thái Bình, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực ủng hộ của nhân dân, chắc chắn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng  được bầu vào đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, phồn vinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

       Lại Văn Thịnh - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình

 

Tin liên quan